неделя, 16 август 2015 г.

Размисли за духовността: Нови перспективи на времето

Понятието за праволинейното време, т.е. с точно определени начало и край, не е универсално приета идея. Много хора и по-специално в Изтока вярват, че времето е циклично, т.е. че има свой собствен естествен повтарящ се ритъм на разширение и стесняване, на израстване и упадък. Съществува едно важно очевидно доказателство, по-специално в света на природата, което поддържа тази перспектива. Например, цикълът на четирите сезона (пролет, лято, есен и зима), на водата, на деня и нощта и на приливите и отливите.

В някои източни традиции съществува разбирането, че историята и географията на света могат да се представят с термини на четири епохи или състояния, наименувани: златна, сребърна, медна и желязна епохи. Златната епоха представлява период, в който душите на Земята са напълно чисти, спокойни и позитивни, живеят в пълна хармония и светът е изпълнен с красота и изобилие. След това с преминаването през другите епохи, настъпва постепенен упадък и се достига до желязната епоха, която отразява крайното състояние на деградация, както на душите, така и на природата, когато физическата и духовната енегрии са в своето най-ниско ниво.

Между края на желязната епоха и началото на златната епоха съществува едно преходно състояние, известно като епохата на сливането или преходния век. В този период, човешките същества отново се свързват със своята истинска духовна идентичност и се заемат с това да се завърнат към своето оригинално състояние на чиста енергия с помощта на Върховната Същност. Поради това, че външния физически свят е отражение на нашия вътрешен духовен свят, тази промяна на съзнанието и промените, които от своя страна се пораждат в характера и поведението на душите, благоприятстват за началото на новата златна епоха.

Цикличната перспектива за разбиране на времето, на природата и на нашата собствена история може да е спорна, но в същото време вдъхваща сила и успокоение, в сравнение с праволинейния модел, който не предлага никаква светлина в края на тунела.

Няма коментари:

Публикуване на коментар